GUDI - Buy goods to be good! – Vásárolj úgy, hogy jót teszel!

Partnerközpont

Kedves Partnerünk!

Köszönjük, hogy a GUDI Kuponoldalt választottad!
Kérlek, olvasd el Általános szerződési feltételeinket, és az alábbi hirdetői szerződést!
Részletes információért és a megrendelés online leadásáért kattints erre a linkre!

MEGÁLLAPODÁS
Amely létrejött egyrészről:
HAT Alapítvány
Székhely: 1032 Budapest, Szőlő utca 86. 
Képviselő: Sczigel Gábor
Nyilvántartási szám: 01-01-0010321
Adószám: 18194368-1-41 
Bankszámlaszám: 14100000-75501149-01000003 
mint Szolgáltató (a továbbiakban Szolgáltató)

másrészről: 
……………………………………………………, szerződő Partner
Székhely:
Képviselő:
Hivatalos e-mail cím:
Weboldal:
Kapcsolattartó neve:
Kapcsolattartó telefonszáma:
Kapcsolattartó e-mail címe:
Cégjegyzék szám:
Adószám:
Bankszámlaszám:

mint Partner (a továbbiakban Partner), - a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek -között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

1.) A Szolgáltató kijelenti, hogy kizárólagos tulajdonosa és üzemeltetője a www.gudi.hu internetes oldalnak, amely internetes oldal segítségével értékesítési, kommunikációs és árkedvezmény-közvetítési tevékenységet folytat kuponvásárlás esetén a Partner javára

2.) Fogalmak.
a. Oldal: Gudi kuponoldal www.gudi.hu
b. Szolgáltató: az oldal üzemeltetője, a HAT Alapítvány
c. Partner: az ajánlatokat közzétevő cég, szervezet
d. Ajánlat: minden, az oldalon megjelenő termék, szolgáltatás, melyet a Vásárló megvehet
e. Vásárló: az oldalon regisztrált felhasználók, akik megvásárolják az ajánlatokat

3.) A Partner a www.gudi.hu oldalon az adatokkal regisztrál:
Felhasználónév:
E-mail cím:
A Partner kizárólag a fenti adatokkal tölt fel ajánlatokat a weboldalra.

4.) A Partner jelen szerződés 2. pontjában megadott adatokkal az oldalon, belépés után a profiljában rögzíti ajánlatát.
Az online adatlapon, vagy saját ajánlatfeltöltésekor megnevezett illetve körülírt tevékenysége kapcsán ismertségét növelni, ügyfélkörét bővíteni, támogatókhoz eljutni kíván, s ennek érdekében Partner által meghatározott időleges vagy folyamatos akciókat és ajánlatokat hirdet. Ennek sikere érdekében jelen szerződés aláírásával igénybe veszi a Szolgáltató közvetítési tevékenységét.

5.) A Partner kijelenti, hogy joga van a terméket vagy szolgáltatást hirdetni és a meghirdetett szolgáltatások teljesítéséért illetőleg a szolgáltatásért felelősséget vállal. A Partnernek felróható, illetőleg a saját hibájából megvalósuló minden jogosulatlan hirdetés miatt keletkezett veszteség és kárigény, valamint a nem teljesített szolgáltatások a Partnert terhelik.

6.) Jelen megállapodás aláírásával a Partner megbízza a Szolgáltatót az általa meghatározott árkedvezményes árú akcióira biztosított szolgáltatás, terméke, reklámozásával, piackutatással, és az ajánlatnak az ügyfelek felé történő közvetítésével, értékesítésével.

7.) Az 5. pontban meghatározott szolgáltatatásokért Megbízó az értékesített ajánlatok eladási kupon árának maximum 20%-át fizeti meg jutalékként. Az egyes ajánlatok jutalékát minden alkalommal egyeztetik felek.

8.) Partnernek lehetősége van foglalóval vagy teljes kupon áron való értékesítésre, melyet minden ajánlat leadáskor egyeztetnek.
a. Teljes áron történő értékesítés esetén a Vásárló a kuponoldalon keresztül fizeti meg a kupon árát. A Szolgáltató a jutalék összegével csökkentett vételárat legkorábban az ajánlat lezárását követő 15-21. munkanap között átutalással fizeti meg a Partner által megadott számlaszámra.
b. Foglalóval történő értékesítés esetén Vásárló a kuponár jutaléknak megfelelő összegét fizeti meg a kuponoldalon keresztül, a fennmaradó összeget a termék vagy szolgáltatás igénybevételekor, a Partner által megadott feltételek szerint, közvetlenül nála rendezi.
c. A Szolgáltató kötelezi magát, hogy a megfizetett jutalék 50%-át – a kupon ár 10%-át –  a Partner által a megnevezett civil szervezet részére az ajánlat lezárását követő 21. munkanapon átutalással kifizeti.
Ez a Partner számára többletköltséggel a jutalékon kívül nem jár.

9.) A megvásárolt ajánlatokról a 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről szóló törvény alapján Partner köteles megfelelő bizonylatot – számlát, egyszerűsített számlát, nyugtát – kiállítani. A Szolgáltató kötelezettséget vállal, hogy a számára megállapított jutalék bruttó összegéről számlát állít ki a Partner részére, a hirdetés lejárta után, amelyet legkorábban a hirdetés lejártát követő 15. munkanapon belül a Partner részére átad.

10.) Felek abban,megállapodnak, hogy Szolgáltató minimum 7 napig jogosult az ajánlat hirdetésére. A Partner a szokásos árhoz képest tetszőleges összegű kedvezményt tartalmazó kupon árat adhat meg. 

11.) Jelen Megállapodás aláírásával a Partner kötelezi magát arra, hogy a megjelölt szolgáltatásra, termékre a jelen Szerződésben meghatározott feltételek szerinti árkedvezményt megadja a Szolgáltató által közvetített ügyfeleknek. Partner feljogosítja a Szolgáltatót, hogy a szolgáltatást, terméket bárhol, bármilyen módon hirdesse, ide értve a Partner székhelyét, telephelyét is, azzal, hogy a szolgáltatás, termék igénybevételére jogosító Kupon, nem cserélhető be készpénzre.

12.) Partner kötelezettséget vállal arra, hogy a megjelölt kedvezményes ár az akció időtartama alatt, mindvégig kedvezőbb marad, mint a szolgáltatás, termék szokásos ára, továbbá arra, hogy a Szolgáltató által az akció keretében közvetített ügyfelek részére értékesített szolgáltatásának, termékének feltételei, és színvonala nem tér el az akción kívüli szolgáltatásaiétól és termékeiétől.

13.) A Partner kijelenti, hogy a Szolgáltató számára átadott valamennyi adathordozó, fénykép, kép, mozgókép stb. átadásához jogosultsággal rendelkezik, annak felhasználására teljes körűen, mindenféle korlátozás nélkül jogosult.

14.) Partner kijelenti, hogy az általa átadott anyagok valós tényeket tartalmaznak, az átadott tartalomért felelősséget vállal, Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli azzal kapcsolatban.

15.) Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy mérlegelje, az ajánlat közzétételét, és azt indoklás nélkül visszautasítsa.

16.) Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a másik félre vonatkozó tényt, adatot, információt bizalmasan – üzleti titokként – kezelik, és azt csak a másik fél hozzájárulásával, vagy a jogszabály biztosította egyéb esetekben adnak ki, vagy tesznek hozzáférhetővé harmadik személy részére.Egyúttal a HAT Alapítvány az az adatkezeléssel kapcsolatban, az ÁSZF-ben és Adatkezelésében rögzítetteknek a megfelelően jár el.

17.) A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy bármilyen, a jelen szerződést érintő változásról azonnali hatállyal, írásban tájékoztatják egymást pl. az esetleges cím- és telefonszám-bankszámlaszám változásáról, vagy a tevékenységi kör módosulásáról, megszűnéséről.

18.) A Partner kijelenti, hogy kizárólagosan és teljes körűen felelős a kuponban megjelölt előnyök tartalmáért és azok megvalósulásáért, továbbá, hogy a Szolgáltatót semminemű felelősség nem terheli az ezen jogcímeken keletkező kártérítési igények tekintetében. A felek rögzítik, hogy a kuponokon feltüntetett szolgáltatások nyújtására a Vásárlók irányába kizárólag a Partner tartozik felelősséggel.

19.) A Partner kötelezettséget vállal, hogy amennyiben a vásárló az általa kínált szolgáltatásra, termékre vonatkozóan jótállási illetőleg szavatossági igénnyel lépne fel a Szolgáltatóval szemben, úgy a jótállási illetőleg szavatossági igényekből eredő kötelezettségek teljesítéséért ugyanúgy helyt áll, mintha a vásárló az igényt közvetlenül vele szemben támasztotta volna, s az ilyen igény kapcsán az esetlegesen a Szolgáltatót ért kárt a Szolgáltató részére haladéktalanul megtéríti.

20.) A Partner kijelenti, hogy a kupon megvásárlója részéről megvalósuló esetleges visszaélés esetén a Szolgáltatóval szemben semminemű kártérítési igényt nem támaszt.

21.) Jelen megállapodást, mint keretmegállapodást, szerződő felek határozatlan időre kötik, melyet bármely fél 8 napos felmondási idővel indoklás nélkül felmondhat a másik félhez címzett nyilatkozattal.

22.) Jelen szerződéssel kapcsolatos minden módosítás, kiegészítés csak írásban érvényes. Amennyiben bármelyik fél a szerződésben foglalt bármely kötelezettségét felróható módon megszegi, a másik fél jogosult azt azonnali hatállyal felmondani.
Jelen megállapodás keretmegállapodás jellegének megfelelően a szerződő felek kijelentik, hogy a jelen megállapodás hatálya kiterjed újabb akciók meghirdetésére, amennyiben a feltételek változatlanok, vagy az új feltételeket a Felek email útján egyeztetik. Mindkét fél köteles jelezni az erre irányuló igényét legalább 8 munkanappal az újabb akció előtt. Az újabb akció indítását
Partner a www.gudi.hu oldalon feltöltött ajánlat elkészítésével kezdeményezheti, melyet Szolgáltató online hagy jóvá. Bármilyen módosítást az ajánlattal kapcsolatban felek e-mailen egyeztetnek.

23.) Az ajánlatok eladása után az oldalon keresztül a befolyt jutalék 50%-át a Szolgáltató a Partner által megjelölt civil szervezet számlájára utalja át. Ez a Partner számára többletköltséget nem jelent.
Az átutalt adományokról negyedévente minimum 1 alkalommal visszajelzést küldünk hírlevelünkön keresztül. Ennek érdekében, kérjük, profiljában iratkozzon fel hírlevelünkre.

24.) Az esetleges jogvitákat felek békés eszközökkel kísérelik meg rendezni. Jogvita esetén a területileg illetékes bíróság illetékességét kötjük ki.

25.) A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Jelen megállapodás az aláírásának napján lép hatályba. A jelen megállapodás csak írásban módosítható, a szóban vagy ráutaló magatartással való módosítás érvénytelen. 

26.) A Felek rögzítik, hogy amennyiben jelen megállapodás valamely rendelkezése vagy rendelkezésének egy része érvénytelen lenne, ez nem érinti a megállapodás egyéb részének az érvényességét. Felek az érvénytelen szerződési feltételeket, amennyiben ez jogszabályilag lehetséges, olyan érvényes új kikötésekkel pótolják, amelyek az elérni kívánt célhoz a legközelebb állnak.

27.)Szerződő felek kijelentik, hogy fenti szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt elfogadják.

Szerződő Partner az ezen a linken található űrlap elküldésével elfogadja fenti feltételeket, és jogosulttá válik az oldalon ajánlat megjelentetésére. 
Felek kijelentik, hogy a szerződés megkötése nem kötelez ajánlat közzétételére.

Azzal, hogy Felhasználóként, illetve Partnerként, a GUDI oldal bármely szolgáltatásának igénybevétele miatt felregisztrált, megrendelést adott le, hírlevélre feliratkozott, ajánlatát saját akaratából, a GUDI oldalt üzemeltető HAT Alapítvánnyal egyeztetve a GUDI oldalra felrögzítette, vagy felrögzíttette, és annak élesítésére írásban engedélyt adott, elfogadta a szerződésben rögzített Általános Szerződési Feltételek minden pontját! Egyúttal a Felhasználó illetve Partner kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen ÁSZF változásait nyomon követi! Regisztrációját bármikor törölheti!!

Belépés

Számos funkció csak regisztrált tagok számára vehető igénybe.

Azzal, hogy Felhasználóként, illetve Partnerként, a GUDI oldal bármely szolgáltatásának igénybevétele miatt felregisztrált, megrendelést adott le, hírlevélre feliratkozott, ajánlatát saját akaratából, a GUDI oldalt üzemeltető HAT Alapítvánnyal egyeztetve a GUDI oldalra felrögzítette, vagy felrögzíttette, és annak élesítésére írásban engedélyt adott, elfogadta a szerződésben rögzített Általános Szerződési Feltételek minden pontját! Egyúttal a Felhasználó illetve Partner kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen ÁSZF változásait nyomon követi! Regisztrációját bármikor törölheti!!

Elfelejtett jelszó

Új jelszó generálásához kérjük add meg a regisztrációkor használt e-mail címed vagy felhasználóneved!

Érvényes e-mail cím esetén az új jelszavad pillanatokon belül elküldjük!